Yrittäjyyskasvatus hallintana

Yrittäjyyskasvatus hallintana

Suomalaisessa kilpailuyhteiskunnassa yksilöistä halutaan kasvattaa yrittäjämäisiä kansalaisia eli aktiivisia ja itsenäisiä toimijoita, jotka ovat itse vastuussa omasta työllisyydestään ja hyvinvoinnistaan. Oppilaita ja opiskelijoita harjaannutetaan sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen esikouluista yliopistoihin: 14-vuotiaat osallistuvat bisneskursseille, lukiolaiset erikoistuvat yrittäjyyteen eikä opettajuudenkaan malli ole enää kansankynttilä vaan markkinoija.

Tässä kirjassa etsitään vastausta kysymykseen, millaiseen maailmakuvaan yrittäjämäisyyden ihanne liittyy. Minkälaisia ihmisiä ja työntekijöitä sen nimissä halutaan kasvattaa? Entä ketkä ovat kilpailuyhteiskunnan ”toisia”? Kuinka yrittäjämäisyyden tavoite muovaa ihmisten käsityksiä itsestään, työstään ja toimijuudestaan?
Suomessa ei ole julkaistu aiemmin yrittäjyyskasvatusta käsittelevää teosta, jossa näitä aihepiirejä tarkasteltaisiin suhteessa valtaan ja kysymyksiin ihmisten yhdenvertaisuudesta. Kirjassa tutkitaankin yrittäjämäisyyden ihannetta sosiaalisten erojen, kuten sukupuolen ja yhteiskuntaluokan, näkökulmasta. Aihetta lähestytään eri tieteenalojen ja eri menetelmien avulla. Tarkastelun kohteena ovat esimerkiksi yläkoulun opettajien käsitykset oppilaidensa yrittäjämäisistä kyvyistä, vanhempien asenteet yrittäjyyskasvatukseen, oppilaanohjauksen käytännöt, naisyrittäjyyskoulutus sekä yliopistokulttuurin muutos. Kirjassa pohditaan myös tapoja vastustaa markkinoiden ja talouden ylivaltaa koulutuksessa.
Yrittäjyyskasvatus hallintana on suunnattu kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tutkijoille ja opiskelijoille, mutta se tarjoaa myös laajemmalle yleisölle tuoreita ja kriittisiä näköaloja kasvatuksen ja koulutuksen päämäärien pohtimiseksi.
Saatavissa myös e-kirjana.

Esipuhe

Seija Keskitalo-Foley, Katri Komulainen & Päivi Naskali
Risto Reipas riskinottaja. Koulutuspolitiikan tavoittelema ihannekansalainen

Maija Korhonen, Katri Komulainen & Hannu Räty
Kenestä on yrittäjäksi? Mukaan ottavat ja erottelevat yrittäjämäisen oppilaan tulkinnat peruskoulun opettajilla

Päivi Naskali
Toistoa ja vastarintaa: Yliopisto-opiskelijat ja yrittäjyyskasvatus

Hannu Räty, Katri Komulainen & Maija Korhonen
Menestystä, kilpailua, tasa-arvoa: Vanhempien sosiaaliset tulkinnat koulun yrittäjyyskasvatuksesta

Päivi Berg
Ruumis on sielun peili? Liikuntakasvatus minän hallintana

Reetta Mietola
Reippaasti itekseen vai kädestä pitäen? Monenlaiset oppilaat, ohjaus koulutus- ja ammatinvalintaan ja koulutusmarkkinoiden asiakkuus

Sirpa Lappalainen, Ulpukka Isopahkala-Bouret & Elina Lahelma
Kohti työmarkkinakansalaisuutta hoiva-alan ammatillisessa koulutuksessa

Kristiina Brunila & Sari Mononen-Batista Costa
Tiedon, työllisyyden, osaamisen, yrittäjyyden ja tasa-arvon eurooppalainen Suomi

Seija Keskitalo-Foley
”Uusia” naisia, entisiä töitä? Näkökulmia naisten yrittäjyyskoulutuksiin

Päivi Naskali
Yliopisto-opetus vaihdon ja lahjan taloudessa

Lähteet

Aiheeseen liittyvät