Vuorovaikutuksen sosiologia

Vuorovaikutuksen sosiologia

Suom. Kaisa Koskinen

Kanadalainen Erving Goffman (1922–1982) on yksi toisen maailmansodan jälkeisen sosiologian tunnetuimpia ja arvostetuimpia ajattelijoita. Goffman suoritti kandidaatin tutkinnon Toronton yliopistossa vuonna 1945, minkä jälkeen hän siirtyi jatkamaan opintojaan Chicagon yliopistoon. Hän valmistui maisteriksi 1949 ja väitteli tohtoriksi 1953. Goffman kiinnitti usein huomionsa arkiseen, jokapäiväiseen elämään. Hänen monisärmäisessä ajattelussaan oli keskeisellä sijalla yksilöiden välinen vuorovaikutus, jonka tutkimiseen hänen kirjoituksensa tarjoavat monia klassisiksi muodostuneita välineitä. Goffmanin teokset loivat perustaa 1950–1960-lukujen mikrososiologiselle kumoukselle, ja hänen vaikutuksensa tuntuu vahvana myös sosiaalipsykologiassa. Erving Goffmanilta on aikaisemmin suomennettu teokset Arkielämän roolit (1971) ja Minuuden riistäjät – Tutkielma totaalisista laitoksista (1969). Hänen muita keskeisiä teoksiaan ovat Frame Analysis (1974) ja Forms of Talk (1981).

Vuorovaikutuksen sosiologia koostuu seitsemästä artikkelista, jotka tarjoavat läpileikkauksen sosiologi Erving Goffmanin ajattelusta hänen koko uransa ajalta. Nyt suomennetuissa teksteissä Goffman tekee selkoa vuorovaikutuksen tutkimuksen klassisiksi välineiksi muodostuneista käsitteistään, kuten kasvot ja kasvotyö, kehys sekä jalansija, joilla edelleen on kaikupohjaa yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Mukana on myös artikkeli sukupuolesta sekä postuumisti ilmestynyt puhe, Goffmanin intellektuaalinen testamentti. Goffmanin kerrontaa värittävät viittaukset lehtiuutisiin, televisio-ohjelmiin, elokuviin, kirjallisuuteen, näytelmiin, peleihin, urheiluun ja moninaisiin arkielämän havaintoihin. Artikkelit osoittavat monipuolisesti Goffmanin ajattelun hedelmällisyyden niin lingvistiikan, sosiaalipsykologian, sosiologian kuin vuorovaikutuksen ja sukupuolentutkimuksenkin saralla. Teokseen suomennetut artikkelit ovat valinneet professori Anssi Peräkylä ja tutkija Eeva Luhtakallio.

Esipuhe (Eeva Luhtakallio)
Kasvotyöstä
Sukupuolten välinen järjestely
Sävyt ja virittäminen
Kokemuksen haavoittuvuus
Kehysanalyysistä
Jalansija
Vuorovaikutusjärjestys

Hakemisto

Aiheeseen liittyvät

Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä

Henkilökuvia sosiaalipsykologian merkittävistä tutkijoista.

Kategoriat, kulttuuri ja moraali

Kirjassa tarkastellaan kategorioita ihmisten keskinäisessä toiminnassa läsnä olevina sosiaalisina tekoina. Teos esittelee kategoria-analyysin lähtökohtia ja erilaisia tutkimusvaihtoehtoja.

Media lapsiperheessä

Ajankohtainen tutkimus median asemasta lapsiperheissä.

Sosiaalipsykologian sukupolvet

Millainen tiede sosiaalipsykologia on? Tutkijat ja opettajat kertovat.

Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä

Kirjassa esittellään sosiaalipsykologian historiaa ja sen erilaisia tutkimussuuntia.