Varhaiskasvatuksen pedagogiikka

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka

Varhaislapsuus on yksi ihmiselämän merkittävimmistä vaiheista. Länsimaista lapsuutta luonnehtii se, että suuri osa lapsista osallistuu päiväkotien toimintaan. Niiden pedagogiset käytännöt muovaavat lapsuutta sekä lasten mahdollisuuksia oppia ja kehittyä. Toisaalta lapset itsekin muuttavat omalla toiminnallaan varhaiskasvatuksen instituutioita. Millaisia pedagogisten käytäntöjen siis tulisi olla, jotta rakentaisivat hyvää lapsuutta ja loisivat edellytyksiä lasten oppimiselle ja kehitykselle?
Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kirjoittajat käsittelevät varhaispedagogiikan ajankohtaisia kysymyksiä uusimpaan lapsuuden, oppimisen ja varhaiskasvatuksen tutkimukseen pohjautuen. Kirjan kantava ajatus on, että lapset ovat aktiivisia oman elämänsä rakentajia, jotka elävät vuorovaikutuksessa ympäristönsä ja siihen kuuluvien toisten lasten ja aikuisten kanssa. Varhaiskasvatuksen pedagogiikan kehittäminen tästä lähtökohdasta haastaa tarkastelemaan sekä lasten ja aikuisten että lasten keskinäistä suhdetta uudesta näkökulmasta.
Teoksen kirjoittajina on varhaiskasvatuksen professoreita ja tutkijoita viidestä suomalaisesta yliopistosta. Teos perustuu heidän omiin tutkimuksiinsa ja pedagogisiin kehittämishankkeisiinsa.
Kirjoittajat: Eila Estola, Jaakko Hilppö, Maritta Hännikäinen, Kirsti Karila, Kristiina Kumpulainen, Lasse Lipponen, Hilkka Munter, Anna-Maija Puroila, Raija Raittila, Niina Rutanen

Esipuhe (Kirsti Karila & Lasse Lipponen)

1. Suomalaisen varhaispedagogiikan muotoutumisen polkua etsimässä (Kirsti Karila)

2. Varhaiskasvatus pienten lasten päiväkotiryhmissä: hoitoa, kasvatusta ja/vai opetusta? (Maritta Hännikäinen)

3. Kertomuksina rakentuva päiväkotilapsuus (Eila Estola & Anna-Maija Puroila)

4. Pienryhmätoiminta ja leikkialueet varhaiskasvatuksen pedagoginen toimintaympäristö rakentuu arkisissa käytännöissä (Raija Raittila)

5. Pienten lasten jännitteiset tilat ja paikat alle kolmivuotiaiden ryhmässä (Niina Rutanen)

6.  Alle kolmevuotiaiden leikki, kuvittelu ja lasten aloitteisiin tarttuva narratiivinen pedagogiikka (Hilkka Munter)

7. Haluan, voin ja osaan: lasten toimijuuden rakentuminen päiväkodin arjessa (Lasse Lipponen, Kristiina Kumpulainen & Jaakko Hilppö)

8. Kokoava yhteenveto

Aiheeseen liittyvät

Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta

Kuinka suomalainen lapsuus koetaan ja rakennetaan erityisesti päiväkotiympäristössä?

Suunniteltu lapsuus

Kirjassa tutkistaan, miten päivähoidon henkilöstön ja lasten vanhempien yhteistyö kasvatuksessa sujuu ja mikä sen merkitys on.