Vallan sisäpiirissä

Vallan sisäpiirissä

Suomen tunnetuin eliittitutkija professori Ilkka Ruostetsaari tutkii uudessa kirjassaan suomalaisen eliitin ja valtarakenteen muuttumista 1990-luvun alusta 2010-luvulle. Ajanjaksoa ovat leimanneet 1990-luvun alun suuri lama, EU-jäsenyys, vuosituhannen vaihteen nousukausi ja IT-kupla, kansainvälinen finanssikriisi ja euroalueen velkakriisi sekä lukuisat poliittiset skandaalit. Yhteiskunnalliset muutokset ja murrokset ovat vaikuttaneet paitsi kansalaisiin myös vallankäyttäjiin.

Ruostetsaari selvittää, mitkä tekijät edistävät eliitin jäseneksi pääsemistä, ja kuinka eliittiasema säilytetään tai menetetään. Hän tutkii myös eliittiryhmien yhtenäisyyttä: eliittiin nousseiden yhteyksiä yhteiskunnan muihin vaikuttajiin ja eri instituutioihin, heidän asenteellista yksimielisyyttään sekä liikkumista eri eliittiryhmien välillä.

Demokratian toimivuuden kannalta keskeinen kysymys on päättäjien ja kansalaisten välinen yhteys. Ruostetsaari tarkastelee siksi erityisesti eliitin ja kansan välistä kuilua, jonka julkisessa keskustelussa yleensä oletetaan leventyneen. Tähän kirja antaa uutta tutkimustietoa, joka ei tue yksinkertaistettuja yleistyksiä.

Tutkimus perustuu kansainvälisestikin ainutlaatuiseen, vuosina 1991–2011 kansalaisilta ja eliiteiltä kyselynä kerättyyn pitkittäisleikkausaineistoon. Kirja on paitsi korkeakoulutason oppikirja myös havahduttava yhteiskunnallinen puheenvuoro.

Ruostetsaari käsittelee kirjaansa Yhteiskuntapolitiikka-lehden blogissa (21.11.2014).

 

Kaiken kaikkiaan Vallan sisäpiirissä on hyvin huolellinen ja onnistunut yhteenveto suomalaisen eliitin kehityksestä ja eliittejä koskevasta tutkimuksesta. Sen vahvuus ei ole vain empiirinen aineisto vaan alan keskustelun hyvä hallinta.

Jari Kirsilä, Yhteiskuntapolitiikka 2/2015

1. JOHDANTO
Eliittitason liikkuvuus
Eliittien ja yhteiskunnan muutosten keskinäissuhde
Suomalaisen yhteiskunnan murrokset

2. TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT
Eliittiteorian kanssa kilpailevat lähestymistavat
Klassinen eliittiteoria
Demokraattinen elitismi
Eliittitypologia ja tutkimustehtävä

3. TEOKSEN LÄHESTYMISTAPA
Eliittitutkimuksen metodit
Mitä valta on?
Eliittien valta
Suomalainen eliittirakenne 1991–2011
Eliittien vallan perusta
Aineistot

4. REKRYTOITUMINEN ELIITTEIHIN
Vallankäyttäjien sosiaalinen tausta tutkimuksen kohteena
Sosiaalinen liikkuvuus
Valtaeliitin jakautuminen sukupolviin
Naisten osuus valtaeliitissä
Äidinkieli
Alueellinen liikkuvuus
Valtaeliitin tulotaso
Kulttuurisen pääoman periytyminen
Koulutuksen periytyvyys tutkimuksen kohteena
Valtaeliitin koulutustaso
Koulutuksen periytyvyys
Puoluekannan periytyvyys
Valtaeliitin sosiaalinen kerrostuma
Valtaeliitin luokkasamastuminen
Uraliikkuvuus
Uraliikkuvuus tutkimuksen kohteena
Kodin vaikutus uran valintaan ja uralla etenemiseen
Urakehitystä edistäneet tekijät
Eliittiin nousun kannalta tärkeät elämänvaiheet
Luottamustehtävät ja niiden periytyminen

5. VALTAELIITIN YHTENÄISYYS
Sosiaalisen pääoman rakentamisen foorumit
Valtaeliitin elämäntapa
Epävirallinen yhteydenpito
Yhteydenpidon muodot
Median hyödyntäminen
Vallan verkostot
Tarkastelutavan lähtökohdat
Eliittien verkoston tiheys
Eliittien vuorovaikutuksen suunta
Eliittien kansainväliset kontaktit
Asenteellinen yksimielisyys
Eliittiryhmien välinen asenteellinen yksimielisyys
Eliittien ja kansalaisten asenteellinen yksimielisyys
Eliittikierto
Eliitin eliitti: asemien kasautuminen
Eliittiasemien säilyttäminen
Liikkuvuus eliittien välillä

6. JOHTOPÄÄTÖKSET
Eliittirakenteen avoimuudessa tapahtuneet muutokset
Eliittirakenteen yhtenäisyydessä tapahtuneet muutokset
Eliittirakenteen tyypissä tapahtunut muutos
Valtasuhteiden muutokset Suomen poliittisessa järjestelmässä
Hallitsemislaitokset ja poliittiset instituutiot
Julkinen hallinto
Oikeuslaitos
Markkinavoimat
Työmarkkinajärjestöt
Joukkotiedostusvälineet

Aiheeseen liittyvät

Matala valta

Miten meitä oikein johdetaan? Viisas analyysi vallankäytön tyylien muutoksista ja talousjohtajien vaivihkaisesta astumisesta poliitikkojen paikalle kansakunnan johtajiksi.

Eriarvoisuuden rakenteet

Pysäyttävä analyysi suomalaisten työmarkkinoiden haurastumisesta ja ihmisten eriarvoistumisesta.

Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit

Taidokas analyysi yhteiskunnan sukupuolijärjestyksistä ja siitä, miksi tasa-arvoa on niin vaikea saavuttaa.