Tutkimushaastattelun käsikirja

Tutkimushaastattelun käsikirja

Haastattelututkimuksen työkalut yksissä kansissa

Tutkimushaastattelun käsikirja opastaa haastattelun tekemiseen suunnittelusta aina aineiston litterointiin asti. Kirjassa esitellään seikkaperäisesti haastattelun eri lajeja, esimerkiksi kyselyhaastattelu, yksilö- ja ryhmähaastattelu, muistitietohaastattelu ja asiantuntijahaastattelu, ja kuvataan, kuinka huomioida erilaiset kohderyhmät ja niiden vaatimukset. Teos johdattelee myös pohtimaan vuorovaikutusta haastattelutilanteessa, joka on ainutkertainen ja siksi avoin yllätyksille.

Haastattelu ei ole pelkkää kysymysten esittämistä vaan taitolaji, jota voi ja kannattaa harjoitella. Ilman haastatteluja monet elämän alueet ja ongelmat jäisivät tutkimuksen ulkopuolelle. Haastattelujen avulla on toistuvasti nostettu esiin esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa sivuutettuja ryhmiä.

Aiheeseen liittyvät

Diskurssianalyysi

Kaksi diskurssianalyysin klassikko-oppikirja nyt yksissä kansissa! Kattava teos diskurssianalyysin teoreettisista lähtökohdista ja käytöstä. Runsaat ja seikkaperäiset esimerkit opettavat soveltamaan menetelmää opinnäytteissä ja tutkimuksessa.

Johdatus laadulliseen tutkimukseen

Toinen laadullisen tutkimuksen klassikko, vertaansa vailla käytännönläheisyydessään.

Kategoriat, kulttuuri ja moraali

Kirjassa tarkastellaan kategorioita ihmisten keskinäisessä toiminnassa läsnä olevina sosiaalisina tekoina. Teos esittelee kategoria-analyysin lähtökohtia ja erilaisia tutkimusvaihtoehtoja.

Keskustelunanalyysi

Kattava perusteos keskustelunanalyysista

Kurssi kohti diskurssia

Kiehtova johdatus diskurssintutkimukseen, sen keskeisiin käsitteisiin ja uusimpiin avauksiin.

Laadullinen tutkimus 2.0

Laadullisen tutkimuksen klassikko, teoriasta käytäntöön opastava perusteos.

Otteita verkosta

Ensimmäinen suomenkielinen menetelmäopas verkkotutkimusta tekeville. Kirja valottaa verkkotutkimuksen lähtökohtia ja opastaa eri menetelmien käyttöön.

Salattu, hävetty, vaiettu

Opas vaiettujen ja monimutkaisten ilmiöiden tutkimiseen ja siinä käytettäviin menetelmiin.

Tutkimusetiikka

Kirjassa esitellään sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen aineistonhankinnan ja -käsittelyn perusasiat.