Samanaikainen tila

Samanaikainen tila

Suom. Janne Rovio

Doreen Massey etsii kirjoituskokoelmassaan uusia tapoja, ymmärtää tila ja paikka. Hän yhdistelee kiinnostavasti empiiristä tutkimusta paikan ja tilan teoreettiseen käsitteellistämiseen. Masseyn mukaan maantieteellä on merkitystä. Hänen mielestään ei ole yhdentekevää, miten ymmärrämme tilan. Päinvastoin ymmärryksemme tilasta vaikuttaa siihen, miten käsitämme maailman, kehityksen ja globalisaation. Käsitys tilasta vaikuttaa sekä asenteisiimme ”toisia” kohtaan että ajatuksiimme politiikasta, sukupuolesta, identiteetistä ja työnjaosta. Lisäksi tilalla on merkitystä köyhyyden, hyvinvoinnin ja vaurauden kysymyksissä.

Kirjoituksissaan Massey väittää, että tila ei ole staattinen ja neutraali, ajasta riippumaton, vaan se muotoutuu ajassa ja on läpeensä sosiaalista. Hänen mukaansa tilaa tulisikin tarkastella sosiaalisten suhteiden kautta ja yhteiskuntaa tiloista rakentuvana. Tila ei ole paikan vastakohta, vaan paikka syntyy tilassa yhteen niveltyvistä sosiaalisista suhteista ja vuorovaikutuksista, joilla on usein myös globaali ulottuvuus. Tilan tavoin paikka ei ole fyysistä, pysyvää ja visuaalista, vaan se on perustaltaan avoin, aina tilapäinen ja kiistanalainen. Jokaisen on itse elettävä ja tunnettava se. Ajatus tilasta, paikasta ja yhteiskunnasta toisiinsa olennaisesti liittyvinä käsitteinä onkin Masseyn ajattelun kulmakivi.

Doreen Massey on laajalti tunnettu ja tunnustettu brittiläinen sosiaali- ja maantieteilijä, jonka tutkimukset käsittelevät globalisaatiota, epätasaista alueellista kehitystä, kaupunkeja sekä tilan ja paikan problematiikkaa. Vuonna 1998 hän sai Prix Vautrin Lud -palkinnon, jota pidetään maantieteen Nobel-palkintona. Hän työskentelee nykyisin Open Universityssä Britanniassa maantieteen professorina.

Aiheeseen liittyvät