Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta

Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta

Lasta ja lapsuutta koskevat kulttuuriset tulkinnat vaativat päivitystä. Yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset lapsuuteen on huomattu. Sen sijaa vähemmälle huomiolle on jäänyt se, miten nämä muutokset vaikuttavat itse lasten elämään. Tarvitaan ammattikäytäntöjen ja sosiaalisten kumppanuuksien kehittämistä, jotta lasten oikeudet osallistua, vaikuttaa ja saada mielipiteensä kuuluviin toteutuisivat.
Kirjoittajat käsittelevät laajasti ja monitasoisesti sitä, kuinka suomalainen lapsuus koetaan ja rakennetaan erityisesti päiväkotiympäristössä. Millaista lapsuuden mallia lapsille tarjotaan kasvatusideologioissa, instituutioiden käytännöissä tai ammatillisuutta rakentavissa oletuksissa ja odotuksissa? Miten lapset kokevat tämän heille ”annetun” lapsuuden, oman asemansa ja toimintamahdollisuutensa? Lapset eivät vain kyseenalaista heille annettua lapsuuden järjestystä ja sen perusteluja, vaan he myös tekevät luovaa vastarintaa, hakevat aukkoja instituutioiden rakenteista ja ideologisista järjestyksistä ja luovat oman toimintakulttuurinsa. Teoksessa esitellään myös lapsuutta koskevaa tutkimusta sekä valotetaan lapsuudentutkimuksen antia varhaiskasvatuksen käytännöille.
Kirja on suunnattu lapsuuden ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille, tutkijoille ja opiskelijoille. Kirjan kirjoittajat työskentelevät kasvatustieteen, kulttuurihistorian, maantieteen, psykologian, sosiaalipsykologian, sosiologian ja varhaiskasvatustieteen alueilla.

Esipuhe (Leena Alanen & Kirsti Karila)

1 Johdatus lapsuudentutkimukseen (Leena Alanen)

2 Modernin lapsuuden pioneerit (Paula Eerola-Pennanen)

3 Kasvatusinstituutiot lapsuuden rakentajina (Maarit Alasuutari)

4 Lapsuuden ja lapsen tulkinnat lapsikohtaisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa (Maarit Alasuutari & Kirsti Karila)

5 Lasten toiminta, toimintaresurssit ja toimijuus päiväkotiympäristössä (Anja Riitta Lehtinen)

6 Lasten ruumiillisuus päiväkodissa: Tuntoja ja tulkintoja (Anu Kuukka)

7 Lapset toimijoina päiväkodin vertaissuhteissa (Anja Riitta Lehtinen)

8 Ken leikkiin ryhtyy: Leikki lasten välisenä sosiaalisena ilmiönä päiväkodissa (Mari Vuorisalo)

9 Lasten medialeikit päiväkodissa (Suvi Pennanen)

10 Mitä on vapaa leikki? (Niina Rutanen)

11 Ympäristön lapset – lasten ympäristö (Raija Raittila)

12 Lapsuudentutkimus ja päiväkotien toiminta (Kirsti Karila)

Aiheeseen liittyvät

Entäs tytöt

Entäs tytöt on ensimmäinen yleisesitys suomalaisesta tyttötutkimuksesta, sen vaikutteista ja tutkimusmenetelmistä.

Lapsuuden muuttuvat tilat

Kirja avaa tuoreen näkökulman lapsuuden ja tilan väliseen suhteeseen. Se esittelee lapsuuden ja tilan tutkimuksen keskeisiä välineitä ja uusia löydöksiä lasten ja nuorten eri elämänalueilta.

Media lapsiperheessä

Ajankohtainen tutkimus median asemasta lapsiperheissä.

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka

Lapset ovat aktiivisia oman elämänsä rakentajia, jotka elävät vuorovaikutuksessa ympäristönsä ja siihen kuuluvien toisten lasten ja aikuisten kanssa.

Suunniteltu lapsuus

Kirjassa tutkistaan, miten päivähoidon henkilöstön ja lasten vanhempien yhteistyö kasvatuksessa sujuu ja mikä sen merkitys on.

Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta

Tutkimustulosten valossa kirja käy läpi monitasoista lasten ja nuorten hallinnantapojen myllerrystä Suomessa.