Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta

Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta

Miksi lapset ja nuoret herättävät yhä enemmän huolta? Miksi lapsista ja nuorista on tullut julkisen ja ammatillisen keskustelun jatkuva puheenaihe? Mitä lapsuuden ja nuoruuden sääntelyssä on viime vuosina tapahtunut? Onko tässä kaikessa kyse uuden hallintatavan hiljaisesta vakiintumisesta, jossa toisten kasvava vapaus lisää toisten tarkkailua ja hallintaa? Tutkimustulosten valossa käymme Suomessa läpi monitasoista lasten ja nuorten hallinnantapojen myllerrystä.
Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta soveltuu kaikille nykylapsuuden ilmiöihin analyyttista ja monitieteellistä perspektiiviä kaipaaville. Viime vuosikymmenien muutoksia tarkastellaan sekä politiikanteossa että ruohonjuuritasolla, kuten ennalta ehkäisevässä lastensuojelussa, lastensuojelun laitostyössä, ammatillisten perhekotien ja päiväkotien arjessa, poliisin turvallisuustyössä sekä varhaisen puuttumisen käytännöissä. Näkökulmia etsitään niin sosiaalialan ammattilaisilta, poliitikoilta, tavallisilta kansalaisilta kuin nuorilta itseltäänkin.

Esipuhe – Johdatus lasten ja nuorten hallinnan kysymyksiin (Mirja Satka, Leena Alanen, Timo Harrikari & Elina Pekkarinen)

  1. Sinun lapsesi ei ole sinun – Yksilöllisten varhaiskasvatussuunnitelmien taustat; tavoitteet ja käytäntö (Maarit Alasuutari & Pertti Alasuutari)
  2. Varhainen puuttuminen lapsuuden ja nuoruuden riskien hallinnoimisena (Mirja Satka)

3.”Tavallisten kansalaisten turvallinen kaupunkikeskusta” – tapaustutkimus lasten julkisen kotiintuloaikasuosituksen asettamisesta (Timo Harrikari & Elina Pekkarinen)

4.”Viekää, viekää se pois” – Päihtyneenä pidätyttyjen tyttöjen kokemukset poliisin ja sosiaalityöntekijän puuttumistoimista (Leila Leisto & Suvi Tuomikoski-Koukkula)

  1. Lasten osallistuminen, kansalaisuus ja sukupolvisuhteiden hallinta – kunnallisen lapsiparlamenttitoiminnan tarve, toteutus ja tavoitteet (Johanna Kiili)
  2. Lasten osallistuminen ammatillisten perhekotien arkisen järjestyksen sääntelykäytäntönä (Petra Kouvonen)
  3. Ratsauksia ja kusitestejä – päihde- ja huumekontrolli lastensuojelulaitoksessa (Susanna Hoikkala)
  4. Lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta ja sukupolvisuhteiden muuttuva hallinta (Johanna Moilanen)
  5. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden pahoinvointi eduskuntaesitysten valossa vuosina 1970–2006 (Timo Harrikari)
  6. Suomalainen keskustelu pedofiliasta (Antu Sorainen)
  7. Epilogi: vapauden ja kontrollin kaksoissidos (Sakari Hänninen)

Kirjoittajat

Aiheeseen liittyvät

Lapsuuden muuttuvat tilat

Kirja avaa tuoreen näkökulman lapsuuden ja tilan väliseen suhteeseen. Se esittelee lapsuuden ja tilan tutkimuksen keskeisiä välineitä ja uusia löydöksiä lasten ja nuorten eri elämänalueilta.

Lapsuudesta vanhuuteen

Ikätutkimuksen perusesitys, joka pakottaa pohtimaan ikääntymisen merkityksiä ja etsimään ongelmiin yhteiskunnallisia ratkaisuja.

Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta

Kuinka suomalainen lapsuus koetaan ja rakennetaan erityisesti päiväkotiympäristössä?

Suunniteltu lapsuus

Kirjassa tutkistaan, miten päivähoidon henkilöstön ja lasten vanhempien yhteistyö kasvatuksessa sujuu ja mikä sen merkitys on.

Media lapsiperheessä

Ajankohtainen tutkimus median asemasta lapsiperheissä.