Kenen kasvatus?

Kenen kasvatus?

Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus

Kirjoittajat tarkastelevat suomalaisen kasvatuksen ja koulutuksen päämääriä ja käytäntöjä kriittisen pedagogiikan valossa. Suomessa kriittinen kasvatustieteellinen tutkimus ja kasvatusajattelu nojautuvat moniin perinteisiin. Tästä syystä kriittisellä pedagogiikalla ei tässä kirjassa tarkoiteta mitään tiettyä teoriasuuntausta, vaan kyseenalaistavaa suhtautumista kasvatuksen ja koulutuksen vallitseviin normeihin ja oletuksiin.
Kaikelle kriittiselle pedagogiikalle on ominaista, että tutkimuksen avulla pyritään kasvatus- ja koulutuskäytäntöjen muuttamiseen. Tällöin tutkitaan erityisesti kasvatuksen, koulutuksen ja tiedon kietoutumista valtaan ja yhteiskunnan arvojärjestelmiin. Kriittinen arviointi kohdistetaan oman elämänmuotomme vakiintuneisiin ennakko-oletuksiin. Keskeisiä tavoitteita ovat ihmisten yksilöllisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen sekä yhteiskunnan demokraattisuuden ja oikeudenmukaisuuden vahvistaminen.
Kirjoittajat: Tomi Kiilakoski, Reijo Kupiainen, Leena Kurki, Sirpa Lappalainen, Jukka Lehtonen, Maija Lehtovaara, Eila Louhimaa, Reetta Mietola, Nelli Piattoeva, Rauni Räsänen, Juha Suoranta, Tuukka Tomperi, Juha Varto ja Marjo Vuorikoski.
Saatavana myös e-kirjana.

Osa 1 – Hallitsevista normeista moniäänisyyteen

Marjo Vuorikoski
Onko naisen tiedolle sijaa koulutuksessa?

Jukka Lehtonen
Heteroita oomme kaikki? Kasvatuksen heteroseksuaalinen normi

Rauni Räsänen
Etninen moninaisuus koulujen haasteena

Reetta Mietola & Sirpa Lappalainen
”Hullunkurisia perheitä” – Perheen saamat merkitykset kasvatuksen kentällä

 

Osa 2 – Kehitysajattelun kritiikki

Tomi Kiilakoski
Koululaitos ja toiveet kehityksestä

Maija Lehtovaara
Oliko Piaget syyllinen? Psykologisten kehitysteorioiden kritiikki

Juha Varto
Koulun syytä etsimässä – Tiedon ja taidon erilaiset tehtävät kasvatuksessa

Eila Louhimaa
Kestävä kehitys ja ympäristökasvatuksen todellisuus

 

Osa 3 – Säilyttävästä vallasta toisinkasvatukseen

Tuukka Tomperi & Nelli Piattoeva
Demokraattisten juurten kasvattaminen

Reijo Kupiainen & Juha Suoranta
Kaikki mikä kimaltaa… Medialukutaito brändihoukutusten vastavoimana

Marjo Vuorikoski & Tomi Kiilakoski
Dialogisuuden lupaus ja rajat

Leena Kurki
Sosiokulttuurinen innostaminen yhteisöllisyyden rakentajana

 

Kirjoittajat

Aiheeseen liittyvät

Kriittinen mediakasvatus

Kirja antaa välineitä kriittisen kasvatuksen teorioiden soveltamiseen käytännön mediakasvatustyössä.

Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta

Kuinka suomalainen lapsuus koetaan ja rakennetaan erityisesti päiväkotiympäristössä?

Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa

Täysin uudistettu laitos alan pitkäikäisestä perusteoksesta. Kirjassa paneudutaan koulumaailman ja lastensuojelun ajankohtaisiin ilmiöihin sekä erityisopetuksen ja lastensuojelun nykytilaan.

Opettajan vaiettu valta

Kasvatustieteilijät pohtivat opettajan työn eettisyyttä. He pureutuvat niihin vallan käytäntöihin, jotka koulun arjessa jäävät usein huomaamatta.

Toinen tapa käydä koulua

Kirjassa esiteltävä integraatiokoulutus tarjoaa uusia näkökulmia kouluun ja opettajankoulutukseen.

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka

Lapset ovat aktiivisia oman elämänsä rakentajia, jotka elävät vuorovaikutuksessa ympäristönsä ja siihen kuuluvien toisten lasten ja aikuisten kanssa.

Yhteinen koulu – tasa-arvoa vai tasapäisyyttä?

Teoksessa tarkastellaan suomalaisen koulukeskustelun kiistoja eri aikoina.