Haastattelu 2.0

Haastattelu 2.0

Haastattelututkimuksen työkalut yksissä kansissa

Haastattelu 2.0 opastaa haastattelututkimuksen tekoon suunnittelusta aina aineiston litterointiin asti. Kirjassa esitellään seikkaperäisesti haastattelun eri lajeja, esimerkiksi kyselyhaastattelu, yksilö- ja ryhmähaastattelu, muistitietohaastattelu ja asiantuntijahaastattelu. Teoksessa opetetaan myös muun muassa, kuinka huomioida kohderyhmä ja varautua sen vaatimuksiin. Teos johdattelee myös pohtimaan vuorovaikutusta haastattelutilanteessa, joka on ainutkertainen ja siksi avoin yllätyksille.

Haastattelututkimus on taitolaji, jota voi ja kannattaa harjoitella. Ilman haastatteluja monet elämän alueet ja ongelmat jäisivät tutkimuksen ulkopuolelle. Haastattelujen avulla on toistuvasti nostettu esiin vaikkapa yhteiskunnallisessa keskustelussa sivuutettuja ryhmiä. Haastattelu 2.0 antaa monipuoliset eväät haastattelututkimuksen tekoon. Sen luettuaan voi turvallisin mielin ja hyvin valmistautuneena kohdata kulloisenkin haastateltavansa.

Kirjoittajina on eri tieteenalojen kokeneita tutkijoita, jotka ovat käyttäneet haastattelumenetelmää omissa tutkimuksissaan.

Aiheeseen liittyvät

Diskurssianalyysi

Diskurssianalyysi_kansi.indd

Kaksi diskurssianalyysin klassikko-oppikirja nyt yksissä kansissa! Kattava teos diskurssianalyysin teoreettisista lähtökohdista ja käytöstä. Runsaat ja seikkaperäiset esimerkit opettavat soveltamaan menetelmää opinnäytteissä ja tutkimuksessa.

Johdatus laadulliseen tutkimukseen

Johdatus_laadulliseen_outline_2014_20140416

Toinen laadullisen tutkimuksen klassikko, vertaansa vailla käytännönläheisyydessään.

Kategoriat, kulttuuri ja moraali

Kategoriat,_kulttuuri_&_moraali

Kirjassa tarkastellaan kategorioita ihmisten keskinäisessä toiminnassa läsnä olevina sosiaalisina tekoina. Teos esittelee kategoria-analyysin lähtökohtia ja erilaisia tutkimusvaihtoehtoja.

Keskustelunanalyysi

Keskustelunanalyysi

Kattava perusteos keskustelunanalyysista

Kurssi kohti diskurssia

Diskurssi_kansi.indd

Kiehtova johdatus diskurssintutkimukseen, sen keskeisiin käsitteisiin ja uusimpiin avauksiin.

Laadullinen tutkimus 2.0

laadullinen_2_20111212_outlineCMYK_ne

Laadullisen tutkimuksen klassikko, teoriasta käytäntöön opastava perusteos.

Otteita verkosta

Otteita_verkosta

Ensimmäinen suomenkielinen menetelmäopas verkkotutkimusta tekeville. Kirja valottaa verkkotutkimuksen lähtökohtia ja opastaa eri menetelmien käyttöön.

Salattu, hävetty, vaiettu

Salattu_havetty_vaiettu

Opas vaiettujen ja monimutkaisten ilmiöiden tutkimiseen ja siinä käytettäviin menetelmiin.

Tutkimusetiikka

untitled

Kirjassa esitellään sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen aineistonhankinnan ja -käsittelyn perusasiat.