Filosofian uudistaminen

Filosofian uudistaminen

Suom. Tuukka Perhoniemi
Alkuteos Reconstruction in Philosophy

John Dewey (1859–1952) oli yhdysvaltalainen filosofi, psykologi ja kasvatustieteilijä, jonka pragmaattisen ajattelun ajankohtaisuus on viime vuosina yhä kasvanut.

Filosofian uudistaminen antaa hyvän kuvan Deweyn ajattelun eri ulottuvuuksista ja osoittaa, kuinka radikaali ja kauaskantoinen on hänen tulkintansa filosofiasta. Lisäksi teoksessa yhdistyvät Deweyn demokratiaa koskevat ajatukset hänen kokonaisnäkemykseensä filosofian tehtävästä ja mahdollisuuksista. Filosofian uudistaminen on inspiroiva esimerkki Deweyn ajattelun terävyydestä ja hänen sanomansa elinvoimaisuudesta myös nykypäivänä.

Filosofian uudistaminen on Deweyn yritys hahmotella laajasti länsimaisen ajattelun perinnettä ja sen kriisiä. Ajatus kriisistä on tuttu monilta 1900-luvun alkupuolen ajattelijoilta, mutta toisin kuin esimerkiksi samaan aikaan Euroopassa vaikuttaneet uuskantilaiset tai fenomenologit, Dewey keskittyy olemustieteen ja teknisten käsitejärjestelmien sijasta maailman konkreettiseen tilaan. Filosofian on uudistuttava, koska maailma on muuttunut ja ainekset todellisuuden ja ihmiselämän pohtimiseen ovat 1900-luvulla monella tavalla erilaiset kuin edeltävillä vuosisadoilla. Deweylle filosofian uudistaminen tarkoittaakin tieteiden ja yhteiskunnan muuttuneen nykytilan huomioimista filosofisen ajattelun kontekstina. Filosofien tulisi ajatella globaalia maailmaa ongelmineen ottaen huomioon tieteen uusimmat tutkimukset, muuttuneet käsitykset luonnosta ja yhteiskunnasta, lehdissä uutisoitavat tapahtumat, taiteen ja tekniikan kehityksen.

Suomentajan esipuhe
Johdanto
I Filosofian muuttuvat käsitykset
II Filosofian uudistamisen historiallisia tekijöitä
III Tiede filosofian uudistamisessa
IV Kokemuksen ja järjen muuttuneet käsitykset
V Ihanteellisen ja todellisen muuttuneet käsitykset
VI Logiikan uudistamisen merkitys
VII Moraalisten käsitysten uudistaminen
VIII Uudistamisen vaikutus yhteiskuntafilosofiassa

Aiheeseen liittyvät

Filosofinen sanakirja eli järki aakkosissa

Alun perin 1764 ilmestynyt Filosofinen sanakirja kiellettiin ja poltettiin roviolla heti ilmestyttyään. Kepeä ja iloitteleva teos saarnaa avoimuuden ja suvaitsevaisuuden puolesta.