Diskurssianalyysi

Diskurssianalyysi

Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö

Diskurssianalyysi tuo jälleen opiskelijoiden ja tutkijoiden saataville yhdessä niteessä klassikoksi nousseet oppikirjat Diskurssianalyysin aakkoset ja Diskurssianalyysi liikkeessä.

Teos johdattelee havainnollisten esimerkkien avulla analysoimaan vuorovaikutusta, kielenkäytön vaihtelua ja kielen avulla välittyviä viestejä identiteeteistä ja valtasuhteista. Kirjoittajat käyvät myös kattavasti läpi diskurssianalyyttisten tutkimussuuntausten taustoja ja teoreettisia perusteita. Kirjassa on uusi johdanto ja esimerkit on ajanmukaistettu.

Diskurssianalyysi kuvaa niitä kiehtovia ja usein huomaamatta jääviä tapoja, joilla ihmiset kieltä käyttäessään rakentavat sosiaalista todellisuutta. Kielen avulla muun muassa muokataan identiteettejä ja rakennetaan valtasuhteita. Diskurssianalyysi on oppi- ja käsikirja, joka antaa välineet menetelmän soveltamiseen tutkimuksessa ja opinnäytteissä.

Arja Jokinen ja Kirsi Juhila ovat Tampereen yliopiston sosiaalityön professoreita ja Eero Suoninen sosiaalipsykologian yliopistonlehtori.

– Merja Leppälahti: Diskurssianalyysista. Agricola 24.8.2016

Johdanto uuteen laitokseen

Diskurssianalyysin aakkoset

Johdanto

Osa I Diskurssianalyysin kuvakulmat

1. Diskursiivinen maailma: teoreettiset lähtökohdat ja analyyttiset käsitteet/Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen
2. Kielen käytön vaihtelevuuden analysoiminen /Eero Suoninen
3. Valtasuhteiden analysoiminen/Arja Jokinen & Kirsi Juhila

Osa II Esimerkkejä aineistosovelluksista

4. Mistä on perheenäidit tehty? Haastattelupuheen analyysi/Eero Suoninen
5. Miten tarinasta tulee tosi: Faktuaalistamisstrategiat viranomaispuheessa/Kirsi Juhila
6. Poliitikkojen puheet puntarissa: Kaupunginvaltuutettujen asunnottomuuspuheiden retoriikka/Arja Jokinen
Päätelmiä
Jatkolukemisto
Diskurssianalyysi liikkeessä

Osa I Diskurssianalyyttisen tutkimuksen lähtökohdat

1. Näkökulma sosiaalisen todellisuuden rakentumiseen/Eero Suoninen
2. Diskurssianalyysin suhde sukulaistraditioihin/Arja Jokinen
3. Diskurssianalyyttisen tutkimuksen kartta/Arja Jokinen & Kirsi Juhila

Osa II Metodiset työkalut liikkeessä

4. Vuorovaikutuksen mikromaiseman analysoiminen/Eero Suoninen
5. Vakuuttelevan ja suostuttelevan retoriikan analysoiminen/Arja Jokinen
6. Kulttuurin jatkuvasti rakentuvat kehät/Kirsi Juhila

Osa III Reflektio ja vakuuttavuus

7. Tutkijan positiot/Kirsi Juhila
8. Kymmenen kysymystä diskurssianalyysistä/Kirsi Juhila & Eero Suoninen
Kirjallisuus
Diskurssianalyysin jatkolukemisto

Aiheeseen liittyvät

Kurssi kohti diskurssia

Kiehtova johdatus diskurssintutkimukseen, sen keskeisiin käsitteisiin ja uusimpiin avauksiin.

Kategoriat, kulttuuri ja moraali

Kirjassa tarkastellaan kategorioita ihmisten keskinäisessä toiminnassa läsnä olevina sosiaalisina tekoina. Teos esittelee kategoria-analyysin lähtökohtia ja erilaisia tutkimusvaihtoehtoja.