Tekstinsyöjät

Yliopisto-opiskelun olennainen osa on tekstien kuluttamista ja tuottamista, lukemista ja kirjoittamista. Tästä huolimatta tieteellisen tekstin tulkintaa, kritiikkiä ja kirjoittamista opetetaan suomalaisissa yliopistoissa vähän ja satunnaisesti. Opiskelijan on vaikea kehittää tietoista suhdetta tieteen kieleen ja ymmärtää niitä prosesseja ja sääntöjä, joiden tulosta tekstit ovat. Tekstinsyöjät on oppikirja, joka pyrkii madaltamaan kynnyksiä siirtymisessä tieteen yleisöstä sen käyttäjäksi, […]

Diskurssianalyysi

Kaksi diskurssianalyysin klassikko-oppikirja nyt yksissä kansissa! Kattava teos diskurssianalyysin teoreettisista lähtökohdista ja käytöstä. Runsaat ja seikkaperäiset esimerkit opettavat soveltamaan menetelmää opinnäytteissä ja tutkimuksessa.

Hajoava perhe

Monipuolinen johdatus kaunokirjallisuuden käyttämiseen muiden tieteenalojen tutkimuksessa, esimerkkinä Ian McEwanin romaani Rannalla.

Kaikella on paikkansa

Tämän teoksen kirjoittajat kyseenalaistavat paikallishistorioiden vakiintuneen tekemisen tavan ja kannustavat ongelmankeskeiseen tutkimukseen, joka parhaimmillaan johtaa kiinnostukseen sekä tiedemaailmassa että tavallisten lukijoiden keskuudessa.

Etnografia metodologiana

Sosiologeista, kasvatustieteilijöistä ja taidekasvattajista koostuva kirjoittajakunta luotaa uusia näkymiä etnografiseen metodologiaan.

Nuorisotutkimus

Nuorison osuus väestöstä on pienentynyt samalla kun sen merkitys yhteiskunnassa on kasvanut. Nuorisokysymyksestä on tullut entistä selkeämmin väestöpoliittinen ja työvoimapoliittinen kysymys. Markkinatalouden epävarmuus ja elinympäristön muutokset asettavat nuoren kasvulle ja identiteetin rakentamiselle valtavat haasteet. Maailmassa pärjäävät ne, joilla on kyky sietää epävarmuutta ja erilaisuutta. Nuorisotutkimus esittelee suomalaisen ja kansainvälisen nuorisotutkimuksen keskeisiä teoreettisia ja metodisia lähtökohtia […]

Keskustelu lääkärin vastaanotolla

Miten lääkärin vastaanotolla puhutaan? Teos tarjoaa elävän ja perusteellisen analyysin potilaan ja lääkärin vuorovaikutuksesta. Tarkastelun kohteena ovat mm. käynnin syyn kertominen, lääkärin kysymykset, diagnoosin antaminen ja nauru. Kirja osoittaa, miten lääkärin ja potilaan suhteessa on sekä vallan että yhteistyön ulottuvuuksia. Teos antaa terveydenhuollon ammattilaisille ohjeita oman työn kehittämiseen sekä sosiaali- ja kielitieteilijöille välineitä ymmärtää ammatillista […]

Tutkijan arkipäivän etiikka

Kirja on ensimmäinen suomenkielinen kokonaisesitys, jossa tarkastellaan tutkijan kohtaamia eettisiä kysymyksiä laajasti ja systemaattisesti. Mukana tarkastelussa eivät ole pelkästään tutkimuksen tekemisen eettiset valinnat, vaan myös ohjaamiseen, arviointiin, virantäyttöihin ja yhteiskuntasuhteisiin liittyvät kysymykset. Lähtökohtana on käsitys etiikasta päätöksentekotaitona. Tämä tarkoittaa sellaisten asioiden pohdintaa, joihin ei voida löytää vastausta tieteen keinoilla. Eettisenä päämääränä on tiedostaa ratkaisuun vaikuttavat […]

Kategoriat, kulttuuri ja moraali

Kirjassa tarkastellaan kategorioita ihmisten keskinäisessä toiminnassa läsnä olevina sosiaalisina tekoina. Teos esittelee kategoria-analyysin lähtökohtia ja erilaisia tutkimusvaihtoehtoja.

Maukas gradu

”Ota sopiva aihe, kunnon möhkäle, mutta ei tolkuttoman kokoista. Marinoi se liemessä, johon lorautat runsaasti kirjaviisautta, kunnianhimoa ja aitoa uteliaisuutta (extra virgin).” Näistä aineksista saa alkunsa maukas gradu. Tämä kirja ei kuitenkaan hylkää sinua myöhemmissäkään tutkielmanteon vaiheissa. Käytännönläheiset, elävään elämään ja todellisiin kirjoitusprosesseihin pohjautuvat ohjeet ja neuvot auttavat sinua ponnistelemaan kohti ehjää, valmista tutkielmaa. Teoriat, […]

Julkaise tai tuhoudu!

Monipuolisessa kirjassa pohditaan kriittisesti tieteellisen julkaisemisen sääntöjä sekä tieteellistä viestintää ja tiedettä laajemminkin.

Tutkimusetiikka

Kirjassa esitellään sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen aineistonhankinnan ja -käsittelyn perusasiat.

Otteita verkosta

Ensimmäinen suomenkielinen menetelmäopas verkkotutkimusta tekeville. Kirja valottaa verkkotutkimuksen lähtökohtia ja opastaa eri menetelmien käyttöön.

Kenen media?

Kirja johdattaa viestintäpolitiikan tutkimuksen perus­käsitteisiin, tutkimusotteisiin sekä ajankohtaisiin kiistoihin ja ilmiöihin.

Kurssi kohti diskurssia

Kiehtova johdatus diskurssintutkimukseen, sen keskeisiin käsitteisiin ja uusimpiin avauksiin.

Keskustelunanalyysin perusteet

Keskustelun tutkiminen kiinnostaa nykyisin tutkijoita yli oppialarajojen. Keskustelunanalyysin perusteet on ensimmäinen suomeksi kirjoitettu oppikirja niille, jotka haluavat tietää, mitä keskustelutilanteessa oikeastaan tapahtuu. Suomalaiset eturivin asiantuntijat esittelevät keskustelunanalyysin lähtökohtia, menetelmiä ja analyysitapaa. He analysoivat suomalaista ja suomenruotsalaista arkipuhetta, puheluita ja kasvokkaisia vuorovaikutustilanteita eleineen, mutta myös institutionaalisempia keskusteluja suomalaisessa ja brittiläisessäkin kontekstissa. Kirjan tavoitteena on opastaa erityisesti […]

Haastattelu

Kirjassa käydään monipuolisesti läpi, kuinka haastatteluaineisto kerätään.