Feministisen pedagogiikan ABC

Kirja antaa esimerkkejä siitä, miten monesti haastavilta tuntuvia sukupuolta, seksismiä ja rasismia eli vallankäytön muotoja koskevia teemoja voidaan sisällyttää opetukseen rakentavalla tavalla.

Poikatutkimus

Ajankohtainen katsaus suomalaiseen poika- ja maskuliinisuustutkimukseen.

Valloittava varhaiskasvatus

”Valloittava varhaiskasvatus” kannustaa tarjoamaan lapsille tilanteita, joissa he voivat kokeilla ja harjoitella omaa aktiivista toimijuutta ja osallisuutta.

Kasvatus mediakulttuurissa

Miten opettajat sovittavat työssään yhteen oppiaineidensa sisällöt ja mediakulttuurin laajenevan oppimäärän? Entä vanhemmat ja muut kasvattajat? Professori Juha Suoranta osallistuu mediakulttuurin ja kasvatuksen suhteista käytävään keskusteluun. Kirja sopii sekä oppikirjaksi että keskustelun virikkeeksi kodeissa, kouluissa ja muissa kasvatusyhteisöissä. Nyt tämä e-kirja ilmaiseksi Vastapainon verkkokaupasta!

En ole rasisti, mutta…

Suomalaiseen julkiseen keskusteluun juurtui talvella 2008-2009 uusi sana, maahanmuuttokriittisyys. Keskustelu maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta politisoitui, mutta mihin jäi kriittinen arviointi kovasanaisesta ja uhkakuvia painottavasta maahanmuuttokritiikistä? Kirjassa asiantuntijat osallistuvat vilkkaana jatkuvaan maahanmuuttokeskusteluun analysoimalla sen sisältöjä ja seurauksia. Millaista keskustelua tuottavat itseään maahanmuuttokriittisiksi kutsuvat ja heidän näkemyksiään myötäilemään ryhtyneet poliitikot ja virkamiehet? Millaisen roolin media on ottanut suhteessa […]

Koulutusihmeen paradoksit

Teos kokoaa yhteen kasvatussosiologian professori Hannu Simolan keskeisimpiä kirjoituksia koulutuksesta viime vuosikymmenen ajalta. Miten suomalainen koulu on voinut pärjätä, vaikka se tekee kaiken vasten valtavirran oppeja?

Koko elämä töihin

Miten inhimillisten kykyjen muuttuminen kauppatavaraksi vaikuttaa työntekijöihin ja oppijoihin sekä heidän toimintamahdollisuuksiinsa?

Suunniteltu lapsuus

Kirjassa tutkistaan, miten päivähoidon henkilöstön ja lasten vanhempien yhteistyö kasvatuksessa sujuu ja mikä sen merkitys on.

Kriittinen mediakasvatus

Kirja antaa välineitä kriittisen kasvatuksen teorioiden soveltamiseen käytännön mediakasvatustyössä.

Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa

Täysin uudistettu laitos alan pitkäikäisestä perusteoksesta. Kirjassa paneudutaan koulumaailman ja lastensuojelun ajankohtaisiin ilmiöihin sekä erityisopetuksen ja lastensuojelun nykytilaan.

Kasvatusvuorovaikutus

Vuorovaikutus on eräs merkittävimmistä kasvatuksen ulottuvuuksista. Mielekäs ja taitava toiminta vuorovaikutustilanteissa edellyttää vuorovaikutuksen ominaislaadun ymmärtämistä. Kasvatusvuorovaikutus laajentaa perinteistä näkökulmaa, jossa kasvatus on nähty vain kasvattajien ja kasvavien välisenä kanssakäyntinä. Vuorovaikutus kasvatuksessa paikannetaan kasvatusinstituutioissa työskentelevien, vanhempien ja ammattilaisten, kasvattajien ja kasvavien sekä lasten keskinäiseen vuorovaikutukseen. Tarkastelun lähtökohtana on näkemys kasvatuksesta kulttuurisena ilmiönä. Kirja on suunnattu kasvatuksen […]

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka

Lapset ovat aktiivisia oman elämänsä rakentajia, jotka elävät vuorovaikutuksessa ympäristönsä ja siihen kuuluvien toisten lasten ja aikuisten kanssa.

Kenen kasvatus?

Suomalaisen kasvatuksen ja koulutuksen päämäärien ja käytäntöjen tarkastelua kriittisen pedagogiikan valossa.

Yrittäjyyskasvatus hallintana

Oppilaita ja opiskelijoita harjaannutetaan sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen esikouluista yliopistoihin. Millaiseen maailmakuvaan yrittäjämäisyyden ihanne liittyy?

Oppiminen pelissä

Oppiminen pelissä rohkaise ja tarjoaa malleja pelien hyödyntämiseen opetuksessa.

Etnografia metodologiana

Sosiologeista, kasvatustieteilijöistä ja taidekasvattajista koostuva kirjoittajakunta luotaa uusia näkymiä etnografiseen metodologiaan.

Toinen tapa käydä koulua

Kirjassa esiteltävä integraatiokoulutus tarjoaa uusia näkökulmia kouluun ja opettajankoulutukseen.

Entäs tytöt

Entäs tytöt on ensimmäinen yleisesitys suomalaisesta tyttötutkimuksesta, sen vaikutteista ja tutkimusmenetelmistä.

Lapsuuden muuttuvat tilat

Kirja avaa tuoreen näkökulman lapsuuden ja tilan väliseen suhteeseen. Se esittelee lapsuuden ja tilan tutkimuksen keskeisiä välineitä ja uusia löydöksiä lasten ja nuorten eri elämänalueilta.

Akateeminen kysymys?

Mikä on yliopiston tehtävä? Kehitellä ”osaamislähtöisiä kilpailuetuja” yrityksille? Täsmäkouluttaa akateemisia ammattilaisia suhdanteiden mukaan muuttuviin tarpeisiin? Uuden yliopistolain taustoja tutkailtaessa tältä näyttää. Yliopistouudistuksen ytimessä on valtionhallinnon uusi uskonto: maailman paras innovaatiojärjestelmä kansantalouden ja hyvinvoinnin pelastajana. Keväällä 2009 uudesta yliopistolaista kamppailtiin näkyvästi. Kritiikin aktiiveja olivat opiskelijat, jotka kokoontuivat protestoimaan ja omaksuivat kekseliäitä vastarinnan keinoja. Henkilökunta pysytteli enimmäkseen […]

Opettajan vaiettu valta

Kasvatustieteilijät pohtivat opettajan työn eettisyyttä. He pureutuvat niihin vallan käytäntöihin, jotka koulun arjessa jäävät usein huomaamatta.